Press ESC to close

DIY

เปลี่ยนแบตเตอรี่ Xiaomi Robot Vacuum Mop 2

ผมเคยรีวิว Xiaomi Robot Vacuum Mop 2 เมื่อนานมาแล้ว ซึ่งตัวอุปกรณ์ใช้งานได้ดีมาก ทำความสะอาดได้ดี แต่หลังจากใช้งานมาประมาณ 2 ปี น้องเริ่มมีอาการงอแง คือหลังจากกดเริ่มทำงาน พอดูดไปสักพัก มีอาการเครื่องดับกลางอากาศระหว่างทำความสะอาด เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน…